Finland Finland

Verpakking

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) voor verpakkingen in Finland

Vanaf 2024 breidt de verpakkingsverantwoordelijkheid in Finland zich uit naar bedrijven van elke omvang. Voorheen vielen alleen bedrijven met een omzet van minimaal één miljoen euro onder de producentenaansprakelijkheid. Met het afschaffen van de omzetlimiet zullen ongeveer 30.000 bedrijven die voorheen buiten de verantwoordelijkheid van de fabrikant vielen, nu moeten bijdragen in de kosten van het recyclen van de verpakkingen van de producten die zij op de markt brengen.

Met de wijziging van het Rijksbesluit Verpakkingen en Verpakkingsafval (de Afvalstoffenwet), (1029/2021), die in juli 2021 van kracht werd, werd de producentenaansprakelijkheid ook verlengd voor online retailers die producten leveren die onder de producentenverantwoordelijkheid vallen via directe verkoop op afstand naar een gebruiker in een ander land.

 

 

Holen Sie sich Ihre EPR-Nummer in den Ländern, in denen Sie Ihre Waren mit Verpackungen verkaufen

 

Aansprakelijkheid in Finland

De producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen is van toepassing op bedrijven die in Finland verpakken, verpakte producten importeren of hun producten via verkoop op afstand in Finland verkopen. Een bedrijf is ook verantwoordelijk voor zijn verpakking wanneer de verpakking of logistiek van zijn producten wordt uitbesteed aan een ander bedrijf.
Producentenverantwoordelijkheid houdt in dat een bedrijf aansprakelijk is voor de gehele levenscyclus van de verpakkingen die het op de markt brengt. Producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen is een wettelijke verplichting voor bedrijven.

De entiteit die toezicht houdt op de naleving is het ELY Center Pirkanmaa (Centrum voor Economische Ontwikkeling, Transport en Milieu).

 

Definitie van verpakkingen in Finland

Verpakkingen in Finland omvatten de volgende materialen:

  • glas (bijvoorbeeld potten, flessen)
  • metaal (bijvoorbeeld blikjes, tonnen, jerrycans, clips, rolcontainers)
  • plastic (bijvoorbeeld films, folie, zakken, doppen, bussen, dozen, bindringen, styrax, piepschuim)
  • papier en karton (bijvoorbeeld dozen, zakken, wikkels, rollen, hoezen)
  • hout (bijvoorbeeld pallets, kabelhaspels)

De producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen geldt voor alle categorieën verpakkingen: commercieel, groeps- en transport.

 

Drempels

Er zijn geen minimumhoeveelheden voor lagere hoeveelheden. De Afvalstoffenwet schrijft voor dat voorzichtigheid moet worden betracht om de producentenverantwoordelijkheid te waarborgen, zelfs als het importvolume slechts bescheiden is.

 

Verantwoordelijkheden van producenten onder EPR in Finland

Producenten die zich bezighouden met EPR-producten moeten zich laten registreren bij de relevante autoriteit om een verpakkingsregistratienummer te verkrijgen. Deze procedure omvat:

1 Registratie

  • Een bedrijf kan als individuele fabrikant in het fabrikantenregister worden opgenomen. Om dit te bereiken moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan en moet een aanvraag worden ingediend bij de instantie die toezicht houdt op de producentenverantwoordelijkheid in Finland: het ELY-centrum in Pirkanmaa.
  • Als alternatief kan een bedrijf lid worden van een makersgemeenschap. In dit geval zal de producentengemeenschap namens haar tegen betaling aan alle verplichtingen inzake producentenverantwoordelijkheid voldoen. Dit is de eenvoudigste en handigste aanpak. In Finland zijn er momenteel twee producentengemeenschappen (de zogenaamde PRO – producentenverantwoordelijkheidsorganisatie) in de verpakkingsindustrie.

2 Betalingen van vergoedingen

Momenteel stelt elke PRO verschillende criteria vast om verpakkers te belonen en/of te bestraffen op basis van het type verpakking dat zij op de markt brengen.

3 Rapportage

De producent houdt onafhankelijk registers bij van het type, de kwaliteit en de hoeveelheid producten die hij op de markt brengt, evenals de afgedankte producten die hij ontvangt en het afval dat als gevolg daarvan ontstaat. Vervolgens dienen zij de gespecificeerde rapporten in bij de toezichthouder.

Ter ondersteuning van de zelfcontrole moeten, waar nodig, regelmatig controles worden uitgevoerd door een onafhankelijk en professioneel individu.

 

Geautoriseerde proxy

Onlineverkopers die in een ander land zijn geregistreerd, kunnen de producentenaansprakelijkheid afhandelen door lid te worden van een fabrikantenvereniging of door een gemachtigde vertegenwoordiger in Finland aan te wijzen die de producentenaansprakelijkheidsverplichtingen namens de externe verkoper beheert, in overeenstemming met de Finse wet.

 

Deadline voor EPR-rapportage in Finland

Zoals gebruikelijk levert de producent jaarlijkse EPR-rapportages uiterlijk 30 juni 2022 in.

 

Sancties

Het ELY Pirkanmaa Producer Responsibility Centre voert routinematige audits uit om ervoor te zorgen dat alle producenten, importeurs, verkopers op afstand en verpakkers van producten die onder de producentenverantwoordelijkheid vallen, hun verplichtingen nakomen en dat de producentenverantwoordelijkheid niet wordt verwaarloosd, waarbij betalingen naar anderen worden verschoven.

Als een producentenaansprakelijkheidsbedrijf de producentenverantwoordelijkheid heeft verwaarloosd, kan ELY Center Pirkanmaa een boete opleggen wegens nalatigheid, ter hoogte van 1% van de omzet van het bedrijf over het voorgaande jaar. De uitkering bedraagt echter minimaal 500 euro en maximaal 500.000 euro. Voordat het betalingsbedrag wordt vastgesteld, wordt er een schriftelijk verzoek aan de producent gestuurd om de producentenverantwoordelijkheid te erkennen.

Het niet verstrekken van trackinggegevens kan bovendien een boete opleveren van minimaal 500 euro en maximaal 10.000 euro.

 

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie das EPR-Team